dilluns, 15 d’octubre de 2018

RESIDU ZERO=INCINERACIÓ ZERO!Consideracions prèvies

L'actual sistema de valors productivista i consumista és el responsable d'aquesta greu problemàtica ambiental i ecològica global que representa la generació diària de de milers de tones d'escombreries que aboquem, incinerem i en darrer terme reciclem: A l'entorn metropolità, cada dia omplim una plaça de Sant Jaume, cada setmana una illa de l'eixample i cada mes un Nou Camp.Cada dia son més els ciutadans que prenen consciència d'aquesta problemàtica, però també és cert  que la majoria però, un cop dipositada la bossa de les escombreries cada vespre als contenidors, ja en tenen prou, sabent que durant la nit, per art d'encanteri , la màgia nocturna  farà desaparèixer les escombreries , i els contenidors a l'endemà tornaran a estar buits a la seva disposició.N'hi ha una desinformació gairebé absoluta sobre el destí de la nostra bossa de les escombreries, fins i tot poca gent en sap com es financia el seu tractament ! Algú sap que és la TAMGREM? i com es paga la Taxa Metropolitana  de Gestió de Residus Municipals?

No n'hi ha prou a saber que la majoria dels residus s'aboquen o s'incineren i que nomes una tercera part les reciclem. Hem de saber que passa amb l'abocament i on van a parar les cendres, les escòries i els gasos de la incineració.  Hem de saber que contaminen el sòl, l'aire i l'aigua dels aqüífers.Els ecosistemes naturals tenen una capacitat de càrrega limitada. No podem abocar més residus al sòl, o lixiviats als aqüífers o gasos contaminants al medi ambient del que aquest medi és capaç de processar.Doncs bé, aixó és exactament el que estem fent des de fa molts anys, trasnpassant els límits  de la capacitat de càrrega dels ecosistemes  natural, contaminat els sòls, contaminant els aqüífers i contaminant l'atmòsfera.
 
 


Perquè hem arribat fins aquí?

Durant els darrers 50 anys, el món occidental ha experimentat  un procès de creixement econòmic inèdit i desconegut  a tota la història de la humanitat. Fonamentat en els principis del productivisme i del consuminsme, el nostre model social i econòmic capitalista  ha adoptat un criteri erroni d'entendre el benestar com aquell que es fonamenta en l'augment permanent del consum.
El nostre estil de vida, la societat de l'opulència ha assumit el principi " d'usar i llençar" com a signe de progrès. Fins i tot Vinçon,  una coneguda botiga de disseny ja desapareguda del passeig de Gràcia de Barcelona, va lluir durant una temporada unes bosses on es podia llegir:  I buy therefore I am  (Compro per tant existeixo).

 

La política del creixement permanent postulada per neoliberals i socialdemòcrates, a més d'utòpica es la responsable no solament de la degradació ecològica global, sinó també i sobretot de les grans desigualtats socials, injusticícies, aramamentisme, guerres, etcètera.

A mesura que la renda per càpita augmenta, la qualitat de l'entorn es deteriora. Els païssos que més residus generen no són només els que tenen el PIB per càpita més alt , també acostumen a ser els païssos amb més desigualtats socials.

Manca d'informació ambiental
  
Hi ha una manca gairebé absoluta d'informació ambiental rigurosa i contrastada sobre la problemàtica ambiental en general i sobre la que generen les escombreries en particular. I la poca que es difón acostuma a ser parcial, esbiaixada, falsejada, manipulada.

Una informació ambiental rigurosa sobre els reptes i perills ambientals estimularia l'interès i la consciència ciutadana, i per tant la seva participació en els afers públics i en les decisions polítiques a prendre per afrontar-les. Però això no interesa perque qüestiona  l'opacitat i l'estatus quo dels grans interessos econòmics privats de les èlits polítiques, econòmiques i financeres.

 

Antecedents al Pla Metropolità de Gestió dels Residus Municipal: la Llei d'Envassos i Residus d'Envasos

La corba de creixement explosiu dels residus es produeix a mitjan dels anys 80. Abans èrem una societat molt estalviadora, reciclàvem, els sistemes de dipòsit i devolució funcionàven. A mitjans dels anys 80 ens comencem a comportar com a nous rics. La sortida al mercat d'envasos d'un sol ús es el factor determinant  d'aquesta explosió en la generació dels residus.

 

L'any 1986, amb l'entrada a l'UE, s'introdueixen un allau de normatives sanitàries que moltes vegades no queda clar si només responen a interessos del fabricants d'embolcalls. Ens perdem en el maquillatge i no controlem prou el procès d'elaboració dels aliments que s'embolcallen! Pensem en les vaques boges! Tot plegat suposa una augment de residus impressionant. No és casual que un dels sectors  més rendibles i puixant d'Europa sigui els dels embaladors i empaquetadors. Una de les principals fortunes europees són els propietaris de tetrabrik

l'any 1991-92, com a conseqüència del daltabaix del Pla dels Residus industrials de Catalunya, es crea el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A conseqüència d'això es fa possible una proposta progressita en la gestió del residus : Llei 6/93.

Es posen en marxa algunes instal·lacions en el territori, sobretot abocadors comarcals però no s'avança prou en la recollida selectiva  ni el reciclatge, tal i com explicitava la llei. 

La competència per desenvolupar instal·lacions de tractament i disposició correspon a la Generalitat de Catalunya ( i a tots els governs autònoms). En l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona correspón a l'EMMA. La llei de Bases del Règim Local atribueix als municipis les competències de recollir els residus urbans. Molts problemes s'expliquen per aquesta separació de funcions. El problema d'arrel es la penúria econòmica dels Ajuntaments, que s'han de vendre el sòl que és el seu patrimoni per generar plusvàlues construint a tort i a dret.

 

Els impostos que provenen de l'estat suposen menys del 15% (a Dinamarca els municipis reben el 60% dels impostos). En el programa del residus municipals hi havia una figura econòmica que era un fons per als municipis que havia de concedir la Generalitat, que no s'ha fet mai. potser no h'hi ha hagut mai voluntat política per resoldre el problema. Tenim una de les lleis mes progresistes d'Europa, està ben lligada a la idea de sostenibilitat , es va aprovar jus desprès de la cimera de la terra de Rio de Janeiro del 1992, però amb molts entrebancs sense resoldre.

 

Pla Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM, 17-7-97)

Les Directives europees i la seva trasposició a la llei espanyola i catalana de residus son correctes i progresistes perquè es fonamenten en la priorització de les polítiques preventives, en la reducció i el reciclatge, però perquè no acaben de funcionar?

Doncs perquè a l'hora de la veritat es potencien els tractaments finalistes de final de canonada  (vessat final) com son l'abocament i la incineració! El PMGRM s'aprova el 17-7-97 al bell mig d'un procès d'nfart deles deixalles. Entre 1993 i 1999 la bossa de les escombreries va passar d'un  1,25kg/persona/dia a 1,5 kg/persona /dia.

El 1996, el contingent de la bossa de les escombreries era el següent:

Matèria orgànica:           39%
Paper/cartró:                   27%
Plàstics:                          11%
Vidre:                             7%
 Metalls:                         4%
Textil:                             2,6%
Voluminosos:                 2,5%
Runes:                            1,4%
Especials:                       0,2%
Altres:                            5%

El total denvassos i embolcalls:

Paper/cartró:                  27,01%
Plàstic:                          11%
Vidre:                             7%       
Total:                             45,01%La inversió prevista de 54.072 M. Pts, estaven distribuits de la seguent manera:

Contenidors                      1/500 Hab.
Plantes de triatge              1
Deixalleries                      40
Plantes de biometan.        3
Plantes compostatge        4
Dipòsits controlats           2
Restauració de l'abocador de la vall d'en Joan del Garraf
Campanyes d'informació: 3.063 M Pts (2%)
 Total:                               24.402 M. Pts (40%)


Una macroincineradora en la zona Franca 24700 M. Pts
Inversió millora incineradora de Sant Adrià i Montcada i Reixac:  2.000 M. Pts
Adeqüació instal·lades: 2.970

Total incineració:   29.670 M. Pts (60%)

Incineradora de Sant Adrià del Besós

Com es pot veure, s'observa una contradicció flagrant entre els discursos, les grans declaracions  institucionals i els fets i accions de govern!!!
 
El Pla Metropolità de Gestió de Residus Municipals prevèia:
 • Una reducció del 10% de la fabricació d'envassos que no s'ha complert mai
 • El tancament de l'abocador del Garraf el 2001, però es va prorrogar fins al 2006
 • la recollida selectiva del 60% dels residus  per al 2006, que no s'ha complert mai
 • el desplegament de 500 contenidors de les fraccions orgàniques, paper/cartró, vidre i plàstic que no es va cumplir fins a començaments del 2000
 • El contenidor groc no es va  desplegar fins al 1999
 • La reducció paulatina del volum dels residus no es va cumplir mai en el primer decenni.
 • Es parla de polítiques preventives però en realitat es destinen inversions públiques multimilionàries a l'equipament d'incineradores i una quantitat ridícula a campanyes d'educació ambiental
 • Venuda com a valorització energètica, la propaganda institucionals intenta colar la incineració com a tractament  respectuós amb el medi ambient dintre de l'ecoparc de Sant Adrià, intentant convèncer també que amb aquests tractament  finalista s'eliminen els residus
 • La incineradora del Besós (300.000 TM/any) es gestionada per TERSA (Tractament i Eliminació de Residus,S.A.)
 • On s'ha imposat la incineració en massa, els precentatges de reciclatge i compostatge son mínims. (Tarragonés, Gironès, Maresme son paradigmàtics d'un gestió comarcal  que només gira al voltant  d'una planta incineradora)
 • Les protestes i les mobilitzacions veinals i ecologistes van aturar el 1997, a darrera hora i contra tot pronòstic la pretensió de l'Entitat Metropolitana de Barcelona, d'una macroincineradora a la zona Franca de 750.000 TM/any, on estava previst  que anès a cremar  més de la meitat dels residus desl trenta tres municipis que la integren
 • A canvi es van incrementar d'una a 4 les plantes de triatge prevists.

 
 Llei  d'Envasos i Residus d'Envasos (LERE)

La Llei d'Envasos i Residus d'Envasos (LERE, 1997), reconeix retòricament, al seu article 6è "L'obligatorietat d'un sistema de dipòsit devolució i retorn dels envasos:

"Los envasadores y los comerciantes de productos embasados, o cuando no sea posible identificar a los anteriores, los responsables de la primera puesta en el mercado de los productos envasados estan obligados a:
 • "Cobrar a sus clientes hasta el consumidor final, una cantidad individualizada por cada envase que sea objeto de transacción. Esta cantidad no tendrá la consideración de precio ni estará sujeta por tanto a tributacions ninguna" 
 • "Aceptar la devolución o retorno de los residuos de envases y envases usados cuyo tipo, formato o marca comercializen, devolviendo la misma cantidad que haya correspondido cobrar de acuerdo con lo establecido en el guión anterior"
La mentablement i com a resultat de les pressions exercides per el lobby de fabricant i d'envasadors de plàtic d'un sol ús, la LERE afegeix un article setè que converteix en virtual l'anterior principi, que de moment no té cap altra funció que cumplir retòricament amb l'espèrit de la Directiva Comunitaria  94/62/CE, I INDUIR A LES EMPRESES A FER EL CONTRARI:
 • "Los agentes económicos indicados en el apartado 1 del artículo 6 podràn eximirse de las obligaciones reguladas en dicho artículo, cuando participen en un sistema inegrado de gestión de residuos en envases i envases usados derivados de los productos por ellos comercializados"
Aquesta imposició del lobby del plàstic es va aprovar a les corts amb els vots del PP i CiU, contra l'opinió de moltes altres forces polítiques i socials rellevants, i també contra la resolució del Plenari de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient de Barcelona que gestiona els residus de la meitat dela població de Catalunya.
 
 

La LERE va obrir la porta a la generalització de l'anomenat "Sistema Integral de Gestió"  que obliga als consumidors al pagament d'una taxa per cada envàs o embalatge que comprèn, limitant l'obligatorietat real del sistema de dipòsit i retorn a casos molt especials:
 • "Los sistemas integrados de gestión tendran como finalidad la recogida periódica de envases usados y residuos de envases en el domicilio del consumidor o en sus proximidades, se constituiran en virtud de acuerdos adoptados entre los agentes económicos que operen en los sectores interesados, con excepción de los consumidores y usuarios y de las administraciones públicas, y deberán ser autorizados por el órgano competente de cada una de las comunidades autónomas en los que se mimplanten territorialmente, previa audiencia de los consumidores y usuarios" 


Revisió bianual del PMGRM
 • Malgrat la manca de campanyes sistemàtiques d'informació i d'educació ambiental, en la primera revisió bianual feta a l'acavament del periode 1998-99, es van obtenir molt bons resultats en la recollida selectiva.
 • Però el volum de residus generats no va parar d'incrementar-se fins al punt de l'infart: el 2000 amb 550kg/hab./any era superior a Alemaya, amb una mitjana d'1,50kg/hab./dia, amb comarques com l'Alt i Baix Empordà, La Selva, El Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Cerdanya, Pallars Sobirà, i Vall d'Arán que assolien els 2kg/hab./dia.
 • Es reciclava o es compostava només l'11%, mentre que el 68% s'abocava en massa  directament sense cap tractament  tractament i el 21% s'abocava en forma d'escoria  i cendres d'incineradores.
 • Fins al 2007 la generació de residus  va continuar augmentant  fins que amb l'esclat de la bombolla immobiliària i posterior crisis econòmica del 2008 ençà  fins el 2013 va anar minvant fins 1kg/per./dia. i del 2013 ençà torna a crèixer fins a 1,2kg/per./dia (2016). 
 • Però el percentatge del reciclatge està estancat al 30%


Qui hi ha darrera de Ecoembalages de España S.A. (Ecoembes)?

El lobby econòmic que ha imposat els SIG és Ecoembes, un grup de pressió o lobby del plàstic integrat pels grans productors d'envasos de plàstic i embolcalls:
 • Repsol, Solvay, Hoetch
Pels grans envasadors:
 • Tetrapack, Tetrabrik, Cocacola, Pepsicola
I per les grans superfícies:
 • Pryca, Continente, Makro, Mercadona, ETC. 
 
 Conclusions
 • Segons la Fundació Terra , el SIG és un atemptat a les arques municipals i per tant a la ciutadania
 • El SIG vulnera l'espèrit comunitari de que la indústria contaminant paga
 • En el reglament no es contempla la sensibilització ambiental
 • En definitiva el SIG es una estafa social i ecològica
 • Un altre inconvenient es que posa un límit al reciclatge
 • No es planteja la reducció del consum ni la reducció de la producció d'envasos i embalatges
 • Consagra la producció massiva dels envasos de plàstic i embolcalls
 • La gestió sostenible desl residus no es un problema exclusivament tècnic o polític, és sobretot un gran repte social i cultural
 • Sense la complicitat i la participació de la ciutadania en els programes de recollida selectiva , tot el que fem a partir d'aquí sense aquesta col·laboració ciutadana es inútil
 • El pas de la cultura de "l'eliminació de residus" a la cultura de la recuperació necessita desenvolupar noves eines  en tres àmbits diferents:   
 1. Tecnologies i sistemes de gestió orientats a la recuperació
 2. Pautes culturals  coherents amb la reducció, la reutilització i el reciclatge
 3. Instruments econòmics incentivadors
 
 • Quan la incineració i l'abocament en massa s'han volgut compaginar amb una mica de reciclatge, els resultats han sigut decebedors
 • La incineració a cel obert o a plantes incineradores va despertar l'alerta ambiental (USA, 1960 60%)  per l'emissió de subproductes tòxics, especialment els nous contaminants orgànics persistents (COP's), derivats de la combustió incomplerta de materials orgànics en presència de clor com son les Dioxines i els Furans (anells aromàtics), que són substàncies liposolubles i bioacumulables que provoquen efectes cancerígens i inmunodresores a dosis molt petites i a conscentracions encara menors actuen com a falses hormones que distorsionen el funcionament del sistema reproductor i endocrí, amb càncers de mama (més d'un 2% d'aquests tenen aquest origen)
 • La clau es establir una complicitat ciutadana amb un misatge entenedor, motivador, congruent amb els sistemes de recollida selectiva  i tractament que es fan servir
 • Hi ha tecnologies  com la incineració que actuen com una aspiradora  de residus  i propicien la cultura insostenible de "l'eliminació".
 • N'hi ha d'altres com el compostatge i la metanització de la fracció orgànica i el reciclatge de la inorgànica que estimulen la cultura de la reducció, la selecció acurada i la màxima recuperació de les deixalles
 • Les plantes incineradores necessiten alimentar-se del "Rebuig"
 • Cal prohibir la producció d'envasos no reciclables
 • Cal Eliminar els Sistemes Integras de Gestió (SIG) i retornar al Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR).
 • Cal erradicar els envasos d'un sol ús.


dimarts, 3 de juliol de 2018

Ni Tanatori ni Mercadona: el turó no es toca!


El passat dia 2 de juny es va celebrar el tercer aniversari de les mobilitzacions ciutadanes i ecologistes en defensa del turó de l'Enric. En un ambient multitudinari i festiu, mes de 300 persones es van aplegar al turó a celebrar aquesta efemèride, més tenint en compte l'èxit de les mobilitzacions, primer contra l'operació Mercadona, operació feliçment desactivada el dia 31 de desembre de 2017, en que Mercadona va desistir definitivament. 
 

Això va ser possible gràcies a la lluita popular en combinació amb la oposició decidida de l'anterior govern Guanyem Badalona en Comú-ERC-ICV-EUiA. 
 

Malauradament la pressió especulativa no va acabar aquí ja que el dia 9 de gener d'enguany va aparèixer un nou projecte especulatiu, en aquest cas de Mèmora, consistent en equipar un Tanatori al mateix lloc i gestionat pel mateix gabinet d'arquitectes que havia empés el centre comercial anterior. 
 

L'aturada d'aquest nou projecte ha sigut possible gràcias a la ràpida i enèrgica reacció d'oposició veïnal, que va impedir el pas de la maquinària al turó, que preteneia fer un estudi geotècnic previ a la construcció d'un tanatori al turó, perpetrant de pas una destrossa d'una màquia mediterrània d'una finca pública municipal que la llicència tampoc no li amparava. Els ecologistes hi vam posar una denúncia al departament de disciplina urbanística municipal corresponent, cosa que va propiciar que l'Ajuntament ordenés la retirada de la maquinària mentre s'obria un expedient a l'empresa.

  
En qualsevol cas l'afectació ecològica, al que ja es oficialmnt Parc Metropolià del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric es molt severa i irresersible, ja que segons el Informe dels Valors Socials, Ambientals i Ecològics del turó que va fer l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que el considera com una gran infraestructura verda amb grans potencialitats de futur que donen servei a un entorn amb mes de 15.000 habitants, que vieuen a menys de deu minuts, i uns serveis didàctics i pedagògics a tres instituts de secundària i vàries escoles primàries. 

 
Ara, s'obre una nova etapa crucial pel parc metropolità del turó&torrent. Davant el nou Ajuntament sorgit del vot de censura de PP, PSC-PSOE i C's al govern de Guanyem Badalona en Comú-ERC-ICV-EUiA, cal reforçar la vigilància i fer entendre al nou govern del PSC-Units per Avançar, i el nou alcalde Àlex Pastor del PSC que un dels patrimonis públics a protegir per l'administració municipal, i no el menys important és el patrimoni natural, l'històric i l'arqueològic.
 


La plataforma Salvem el turó de l'Enric i el torrent de la Font ha demanat reunir-se amb els representants del nou Ajuntament incloent l'Alcalde per tal de recabar informació sobre les negociacions amb Mèmora per fer una permuta o una expropiació i integrar les tres finques en litigi a la gestió ordinària del Parc Metropolità del Torrent de la Font i del TUró de l'Enric.


A l'ambient festiu es va destacar l'afluència de nombroses families de matrimonis joves amb canalla a fer un berenar-sopar acompanyat amb un concert d'acordió de cançons tradicionals populars.
 Més tard tots els assistenst vam poder gaudir de varis telescopis per a l'observació astronòmica i d'un taller d'observació de papallones nocturnes molt interessant.
 

La única sortida digna possible  es recuperar, protegir i preservar aquest extraordinari patrimoni natural que representa el Parc pel gaudi de tota la ciutadania de Badalona, una de les ciutats mes infradotades en espais verds publics de Catalunya. 
 
Senyor alcalde i senyors regidors i regidora, no ho allarguin massa, estem a l'espera de que incorporin a les seves agendes polítiques la defensa decidida del Parc, i de que compleixin no gensmenys que les seves obligacions en matèria de protecció mediambiental com correspon a la seva responsabilitat política de primeres autoritats municipals.

dilluns, 7 de maig de 2018

Salvem el turó de l’Enric i el torrent de la Font!


De l’activisme ecologista a la indignació popular
Francesc Alfambra


Un creixent nombre de persones s’està adonant que, per assegurar-se fruir de l’aire net, de l’aigua neta i dels aliments que necessitem per sobreviure de  forma saludable, cal convertir-se en guardians del lloc on es viu. La gent nota la pèrdua quan s’adona que ha deixat de conèixer els seus veïns i que ha deixat de conèixer el mateix entorn natural i està descobrint que la millor manera de tenir-ne cura i de fer-ho conèixer als veïns és protegir i restaurar el lloc on es viu.


Congrés Bioregional Continental

Blue Ridge Mountains, Carolina del Nord (EUA), 2.005


Un dels principals patrimonis de Badalona és el seu territori, definit per una plana deltaica litoral, una plana intermèdia i la serralada de Marina. El que articula i dóna singularitat a aquest territori són els seus torrents i sobretot les seves rieres. Malgrat la intensa ocupació urbanística de l’estreta franja litoral del municipi, les rieres que antigament havien estat el camí natural de l’aigua i vies per conduir els ramats cap a la serralada, per anar a les masies, als conreus i a les vinyes, ara convertides en els grans eixos urbans que connecten el mar amb la muntanya, continuen vertebrant la ciutat. 

 
Ubicació del turó de l'Enric i del torrent de la Font, situats 
entre els barris de Morera i Bufalà de Badalona


Però vet aquí que el turó de l’Enric i el torrent de la Font situats entre els barris de Morera i de Bufalà, ocupant un lloc prou cèntric a la ciutat, miraculosament s’han mantingut al marge de les grans operacions d’especulació immobiliàries de creixement sobtat típiques del franquisme i de la  «democràcia».  La toponímia del torrent de la Font ens informa de l’existència d’una font desapareguda  que ja feien servir els ibers de Baitolo (segles IV-I aC.) i els romans de Baetulo (segles I aC.-IV dC.), i el turó de l’Enric, originàriament turó d’en Riquer (J. Estruch, 2018)*. Durant segles ambdós indrets van estar ocupats per vinyes, i més modernament per la bòbila d’en Quatre Hores, fins que van ser abandonades fa uns cinquanta anys. 

 
  Vistes del torrent de la Font i del turons de l'Enric i d'en Boscà 
amb la serralada de Marina al fons. 

Vistes des del cim del turó de l'Enric amb un plafò instal·lat per membres de la Platforma Salvem el turó&torrent
 

L’altra singularitat d’aquest indret és la seva extraordinària raresa geològica, amb materials calcaris, gresos i margues del Triàsic, amb uns 300 milions d'anys d'antiguitat, originats a platges someres sotmeses a transgressions i regressions de l’antic mar de Tethys, situats al mig del gran batòlit granític paleozoic de la serralada de Marina (F. Carceller, 2018)**. Aquest patrimoni geològic és un recurs natural no renovable de gran valor científic, cultural i educatiu, que conforma un espai verd natural, geològicament primigeni únic dins la trama urbana del municipi de Badalona. Segurament el fort pendent dels talussos d’aquest torrent i d’aquest turó, originats a una falla accentuada per l’erosió pluvial, va dificultar tot impedint la destrucció immobiliària d’aquest tresor deixat, oblidat, maltractat i menystingut durant molts anys, però tresor, que un cop recuperat esdevindrà un gran parc metropolità.

 
Plafò informatiu dels valors geològics del turó dissenyat i instal·lat per membres de la Plataforma Salvem Turó&Torrent


A partir del 2015, la mobilització veïnal i ecologista ha estat una vegada més el factor determinant per salvar un espai verd de la voracitat especulativa. El col·lectiu «Salvem el turó de l’Enric i el torrent de la Font», impulsat pel moviment veïnal i ecologista badaloní, sobretot dels barris de Bufalà, de Morera, de Bonavista, de Canyet, més propers a aquest emblemàtic turó, ha posat sobre la taula allò que les administracions públiques obliden sistemàticament: la preservació i defensa del patrimoni natural. 


 
 Membres de la Plataforma "No al Mercadona" de la Federació del Petit Comerç de Badalona i de "Salvem el turó de l'Enric i el torrent de la Font" van assistir al Ple Municipal on es va debatre la retirada del projecte de requalificació del sòl per implantar un Mercadona iniciada pel PP en el mandat anterior

És el darrer capítol d’un llarg procés de presa de consciència i de mobilitzacions ciutadanes en defensa d’espais verds urbans i periurbans, com van ser les campanyes del parc del Gran Sol, de «Montigalà per al Poble», de «Sant Jeroni Parc Públic», de «Ca l’Arnús Parc Públic» a Badalona, de «Can Zam Parc Verd i Frondós» i la Bastida a Santa Coloma de Gramenet, i la font i el torrent de l’Alba a Tiana, que el túnel de la B-500 pretenia carregar-se. Els projectes de noves urbanitzacions a Can Colomer (Pomar de Dalt), a Can Ferrater, al coll de Miravitges i a Can Móra (Canyet), que tampoc gaudien del suport popular, van fracassar feliçment a mercè de l’esclat de la bombolla immobiliària. Malauradament, un cop sanejada la banca privada amb generoses fonts públiques, aquesta està reprenent amb força la vella política del creixement urbanístic i de l’especulació immobiliària de sempre.
 
Manifestació a la plaça de la vila de Badalona en defensa del Turó davant la pretensió d'ubicar un centre comercial

 La metxa es va encendre a la primera festa del torrent de la Font del 2015 on diferents entitats del districte, i sobretot l’A. VV. de Bufalà, van conèixer en Fernando Carceller, geòleg autor de les fitxes dels punts d’interès geològic de l’Escola de Natura de Badalona i professor de l’Institut Pompeu Fabra que des de fa molts anys organitza sortides de geologia al turó de l’Enric amb els alumnes de l’institut. Li va seguir la mobilització de la «Plataforma No al Mercadona» integrada per la Federació del Petit Comerç de Badalona i sobretot pels comerços dels barris afectats de Bufalà i de Morera. Des d’un començament «Salvem el turó de l’Enric i el torrent de la Font» va comptar amb el suport dels grups ecologistes Aloc Natura i Els Verds de Badalona, als que poc després s´hi va afegir DEPANA, el grup conservacionista més veterà de Catalunya.
 
Tercer concert al turó de l'Enric, amb el pianista 
badaloní Ismael Dueñas
 Però la força principal d’aquest moviment rau en l’empenta de l’A.VV. de Bufalà i de les Ampes de les escoles Salvador Espriu (Morera), Planas i Casals, i Escola Bufalà, i dels instituts Isaac Albéniz i Pompeu Fabra, per una banda, i de l’altra en una nombrosa ciutadania indignada, conscienciada i mobilitzada per preservar aquest espai natural. 

 

Cal destacar també que a «Salvem» s’ha donat una confluència de biòlegs, geòlegs, ornitòlegs, arquitectes, mestres jardiners, enginyers, professors/es d’institut, tècnics de l’administració, lingüistes, il·lustradors, fotògrafs, artistes plàstics, escriptors, músics i un llarg etcètera, que han fet possible una potent comunicació mediàtica del moviment i un munt d’iniciatives en el front legal, presentant nombroses instàncies i promovent reunions amb regidors municipals, càrrecs metropolitans i diputats del parlament de Catalunya. 


  
 Presentació de nombroses instàncies a l'Ajuntament de Badalona per part  de tots els col·lectius en defensa del turó de l'Enric i del torrent de la Font

Entre les nombroses activitats reivindicatives cal destacar les campanyes de neteja, de reforestació, d’instal·lació de plafons informatius de la singularitat geològica, botànica i faunística i de bancs, de jornades científiques d’anellament d’ocells, de nit de papallones i de Bioblitz, de passejades geològiques i poètiques, de festes infantils com el Tió i l’enterrament de la sardina, de vermuts populars, de concerts, així com la publicació a les xarxes de declaracions dels ambientòlegs Martí Boada i Josep Lascurain, del geòleg Fernando Carceller, del biòleg Jordi Bordanove i de l’advocat de DEPANA Lluís Toldrà i d’altres defensant el turó de l’Enric des del punt de vista dels seus valors socials i naturals amb el màxim rigor professional. 

 

Amb la sorprenent destrossa d’una part de la vegetació del  turó de l’Enric a mans d’una retroexcavadora per fer un estudi geotècnic per tal d’implantar un tanatori, l’alarma social i la indignació encara ha pujat més,  tant que s’ha constituït una altra plataforma ciutadana en defensa del Turó i en oposició al tanatori. Aquesta plataforma ha tingut tanta força que els dos primers actes que han organitzat  la presentació de l’informe ambiental de l’AMB i el Carnestoltes a Morera així com una presentació massiva de signatures en defensa del turó, han estat força participatius i multitudinaris.

 
 Participants a una jornada científica (Bioblitz) de recerca botànica i faunística al turó, amb un resultat extraordinari pel que fa a la biodiversitat d'aquest espai natural

«Salvem» reivindica la preservació d’aquest espai natural davant la pretensió d’implantar un centre comercial Mercadona. Saltant-se-les a la torera, l’anterior govern municipal del PP no va presentar cap estudi d’impacte ambiental que les normatives urbanístiques vigents exigeixen. I tot falsejant la realitat dient, per una banda, que no calia fer-ho per «la inexistència de valors ambientals significatius» i, per l’altra, instrumentalitzant la Fundació Badalona Capaç de coartada «social» per maquillar una descarada operació d’especulació immobiliària. «Salvem» defensa també un model de comerç de proximitat i dóna suport a la Fundació però ho fa desvinculant-la d’aquest projecte especulatiu. Després de vuit dècades de desenvolupisme franquista i «democràtic», el liberalisme econòmic i la corrupció política generalitzada traspassada d’un règim a l’altre sense solució de continuïtat mantenen el creixement permanent i l’especulació urbanística com a prioritat absoluta per davant dels béns comunitaris, democràtics, socials, culturals, arqueològics o ecològics. Vist el garbuix d’interessos econòmics i les estretes connexions familiars i polítiques en joc, aquest afer tan fosc s’assembla més a L’Escopeta Nacional de Berlanga, que al que hauria de ser una gestió ordinària de l’urbanisme en un ajuntament democràtic. 

 És un gran dèficit democràtic i una vergonya, que a despit de tantes normatives urbanístiques i lleis de protecció del patrimoni natural, hagi de ser la mobilització ciutadana i ecologista qui exigeixi el seu compliment, davant el desistiment general de les administracions públiques a fer-les efectives. Estem davant d’una administració reactiva que «reacciona»  en sentit positiu davant la mobilització ciutadana, perquè en absència d’aquesta als despatxos sempre s’imposen els interessos privats dels agents econòmics, de les immobiliàries i dels bancs. El canal del port és una prova sagnant d’això: el xantatge i la imposició antidemocràtica dels negocis immobiliaris per sobre del benestar mediambiental, econòmic i social de la ciutadania de Badalona. 

Sortosament, des del juny del 2015, ens trobem davant d’un govern municipal del canvi que va decidir no portar al Ple Municipal del 26 de juliol de 2016 l’aprovació provisional del Pla de Modificació Puntual del PGM del sector del turó de l’Enric. Esperem que el govern es mantingui ferm ja que la preservació del turó de l’Enric, la defensa del comerç de proximitat i la cerca d’una solució institucional per fer realitat un nou centre ocupacional per a la Fundació Badalona Capaç al marge de Mercadona així ho exigeix.

  La munió d'actes celebrats en defensa del turó sempre han gaudit  d'una important participació de famíles i veinat dels barris que l'envolten

El 12 de gener de 2017 es va presentar en un acte multitudinari l’Informe dels valors Ambientals del turó de l’Enric realitzat per l’AMB. Tot i que no és vinculant una de les conclusions va ser que, tenint present el seus valors socioambientals,  aquest espai natural té grans potencialitats de futur com a infraestructura verda per a la ciutat, i que un equipament com el supermercat que es volia fer o el tanatori de Mèmora que volen fer ara,  malmetrien de manera dràstica i irreversible el futur parc metropolità. Aquest informe ha estat, i encara és, una eina fonamental en suport de la mobilització ciutadana en defensa del Turó. Seguint les recomanacions d'aquest informe i la reivindicació de la Plataforma «Salvem el turó de l'Enric i el torrent de la Font», l'1 de gener del 2018, tot el Turó menys les tres finques privades en litigi s'han convertit ja en parc metropolità. 


 Membres de la Plataforma "Salvem el Turó&Torrent" el dia de la presentació de l'Informe Ambiental de l'AMB a l'Ajuntament de Badalona (12-1-2017)

Malauradament el passat dia 9 de gener de 2018, una retroexcavadora amb llicència per fer sis cates, va ocupar il·legalment un finca municipal, per accedir a les finques privades tot fent una destrossa també il·legal d’una màquia mediterrània. La ràpida actuació del veïnat i membres de la plataforma «Salvem el turó de l’Enric i el torrent de la Font» van impedir que la destrossa continués. Després  que membres de la Plataforma posessin una denúncia a Disciplina Urbanística de l’Ajuntament de Badalona, aquest va ordenar aturar les obres, retirar la maquinària i obrir un expedient a l’empresa infractora.


Sorprenentment, el 24 de gener 2018, una gran grua i nova maquinària van intentar reprendre l’estudi geotècnic amb l’objectiu d’ubicar un tanatori al Turó. Per segona vegada l'oposició veïnal va fer fracassar el nou intent de Mèmora d'entrar al turó de l'Enric per continuar la destrossa que van perpetrar el 9 de gener. A més de l’interès especulatiu dels promotors, el principal responsable d'aquesta situació d’indefensió del Turó és el dèficit democràtic endèmic de l'Àrea d'Urbanisme de Badalona, que mai ha posat en marxa un procés participatiu previ a l'aprovació dels projectes urbanístics, més enllà de cobrir l’expedient decimonònic de publicar un anunci a algun diari i al butlletí oficial corresponent, que ningú no llegeix.

 

 Logo de la Plataforma Salvem el turó de l'Enric i el torrent de la Font , obra  d'en David Martínez, dissenyador dels pòsters dels actes de la plataforma


 Davant aquest desgavell institucional, novament va ser la mobilització veïnal la que va aturar la maquinària, tot impedint una nova agressió al Turó al crit de «Ni Mercadona, ni tanatori, el Turó no es toca Òbviament la ciutadania volem un parc metropolità del turó de l'Enric i el torrent de la Font sencer, no mutilat. Ara, només resta que l'Ajuntament assumeixi les seves obligacions en matèria de protecció medi ambiental, suspenent la llicència, permutant o comprant aquestes tres finques per integrar-les al parc metropolità  i, així, acabar definitivament amb l’amenaça especulativa. 
 
 Veïns, veïnes de Morera i membres de la Plataforma Salvem Turó&Torrent bloquejant el pas de la maquinària de Mèmora del passat 24 de gener de 2018«Salvem el turó de l’Enric i el torrent de la Font» ha obert el debat sobre la necessitat d’un projecte democràtic de ciutat, envers un nou model de ciutat sostenible que harmonitzi els tres eixos en conflicte: salvar el turó de l’Enric, defensar el petit comerç de proximitat i garantir el dret les persones amb diversitat funcional a la formació i a la inserció laboral. A més, conèixer i estimar l’entorn històric i natural periurbà, juga un paper molt important en els processos la identificació amb el territori, d’integració i de cohesió social a ciutats intensament urbanitzades i densament habitades per una nombrosa població immigrant com és Badalona.


«Ni Mercadona, ni tanatori: el Turó no és toca!» És un crit d’alerta inequívoc que ens indica per on hauran d’anar els camins d’una nova cultura de la sostenibilitat, d’una planificació democràtica del territori,  d’un nou paradigma socioeconòmic de la futura societat postindustrial, que indiscutiblement haurà de ser justa, equitativa, social, econòmica i ecològicament sostenible. Les generacions futures ens ho agrairan. 


(*): ESTRUCH, J. (2018): Què en sabem del nom de lloc «turó de l’Enric»? Les mines de la serralada de Marina (Vol. III). Grup d’Espeleologia de Badalona (en edició).

(**): CARCELLER, F.(2018): El turó de l’Enric: Un punt d’interès geològic de Badalona. Les mines de la serralada de Marina (Vol. III). Grup d’Espeleologia de Badalona (en edició).