dilluns, 19 de desembre del 2022

Al·legacions al Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del Sector «El Canyet»

 Al·legacions

al Projecte d’Urbanització del

Pla Parcial del Sector «El Canyet»


De l’Associació Els Verds de Badalona


Consideracions prèvies:

Segons consta a la Memòria, el present projecte es una revisió i actualització del projecte d’Urbanització del Pla Parcial El Canyet de març del 2007, aprovat definitivament per l’Ajuntament de Badalona en Junta de Govern Local el 5-2-2008. I que es desenvolupa seguint els següents planejaments vigents:

 • Pla General Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Pla Parcial d’ordenació del Polígon C de Canyet

 • Estudi de Detall d’Ordenació de Volums, Alineacions i rasants de l’àmbit del polígon C de Canyet, Badalona. Sector Sud. BO P.23-11-2006

 • Pla Especial del Patrimoni de Badalona fitxa C-6 de Can Ferrater

Sembla que la revisió del 2021 del projecte del Pla Parcial de Canyet es un simple retalla i enganxa del projecte de març del 2007, aprovat el febrer del 2008. Les determinacions i els planejaments vigents en que es fonamenta son clarament insuficients. I fonamentar-ho en PGM del 76, un Pla obsolet es més que discutible. Aquest planejament franquista tenia i segueix tenint per objectiu un creixement urbanístic desproporcionat i la implantació d’una xarxa viaria sobredimensionada.

És sorprenent que mentre el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU-M) a punt de ser aprovat, es fonamenta en l’articulació del territori donant el màxim protagonisme a les infraestructures verdes, a les infraestructures blaves, preservant els espais verds intersticials i perseguint la sostenibilitat ambiental, etcètera, de l’àmbit metropolità, es continuï tramitant projectes anacrònics i insostenibles típics de la vella política del totxo i del gran formigó franquista, que ens ha portat a l’actual desgavell urbanístic i viari pel creixement en taca d’oli dins l’àrea metropolitana absolutament insostenible.

Des del 2008 ençà la sensibilitat ciutadana i també les normes jurídiques de protecció ambiental, patrimonial i de lluita contra el canvi climàtic han avançat molt, sobretot arran de la declaració de consens de la COP-21 de Paris del 2015. D’entre aquestes normes jurídiques de protecció ambiental vinculants d’obligat compliment que no s’han tingut en compte en aquest planejament cal ressaltar la Llei 16/2017 d’1 d’agost de Canvi Climàtic del Parlament de Catalunya, que té per objectiu reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) i d’afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni. Així doncs a qualsevol planificació sectorial com és aquest Projecte d’Urbanització de Canyet, és obligatori incorporar tots els objectius d’aquest nou marc legal jurídic Internacional, Comunitari, Estatal, Nacional i Local, cosa que aquí es passen absolutament per alt.

L’Exposició de Motius del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre de mesures urgents per a l’emergència climàtica i impuls a les energies renovables del Govern de la Generalitat, entre d’altres coses diu el següent:

Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria de medi ambient, d’energia i d’urbanisme es mostren insuficients per resoldre la situació extrema a la qual hem arribat. Aquests instruments s’han de reforçar, redefinir o ampliar de manera urgent per tal d’encarar l’emergència climàtica amb diversos elements que permetin en conjunt incrementar de manera efectiva la producció d’energia mitjançant energies renovables i altres mesures que permetin reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle

No consta a la Memòria l’existència de vàries mines d’aigua, un important patrimoni històric, arqueològic hidràulic subterrani de Canyet. Donat que els seus traçats subterranis intersecten les urbanitzacions i el vial, es veuran severament afectades o fins i tot destruïdes si no es prenen totes les mesures correctores de protecció pertinents.

Tenint en compte la proximitat del traçat del vial projectat al poblat iber Baitolo del turó d’en Boscà, sorprèn que no hi consti a la Memòria la realització de prospeccions arqueològiques prèvies ni l’informe prescriptiu del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat a tota l’àrea per l’alta expectació arqueològica per on hauria de passar l’esmentat vial.

El vial projectat fins a la carretera de can Ruti al coll de Miravitges no es justifica de cap manera la seva necessitat, més tenint en compte el sever impacte ambiental i ecològic que significaria destruir una important massa forestal existent al torrent de la Carbassa, de pins, roures, alzines i garrofers a l’obaga dels turons d’en Folc i d’en Boscà.

No hi consta l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’òrgan competent de la gestió i regulació dels usos de les riberes de les conques fluvials internes de Catalunya

No consta l’informe prescriptiu del Parc de la Serralada de Marina sobre l’afectació botànica i faunística del vial a dins l’espai natural del torrent de la Carbassa

No hi consta cap previsió de reserva de l’espai viari necessari per fer viable el Pla d’Homologació i Ampliació de les pistes d’atletisme de Can Ferrater.

Per tant des d’aquesta perspectiva, l’incompliment del marc legal i jurídic vigent de les normatives internacionals, nacionals i locals vinculants en la governança de projectes d’afectació ambiental i de lluita contra el canvi climàtic fa obsolet i invalida aquest projecte d’urbanització.

Per tot això presentem les següents

Al·legacions

1. Incompliment del marc legal i jurídic vigent de les normatives internacionals, comunitàries, nacionals i locals vinculants en la governança de projectes d’afectació ambiental i de lluita contra el canvi climàtic

  1a.- Cal incorporar els requeriments de la Llei 16/2017 d’1 d’agost de Canvi Climàtic del Parlament de Catalunya

  2a.- Cal incorporar del Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre de mesures urgents per a l’emergència climàtica i impuls a les energies renovables del Govern de la Generalitat,

  3a.-Cal incorporar els acords i compromisos internacionals i locals sobre responsabilitat compartida entre l’administració pública i la ciutadania en la governança de la gestió de projectes d’afectació ambiental i ecològica:


 • Capítol 28 de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro de 1992

 • Carta d’Aalborg(Dinamarca) de Ciutats i Pobles Europeus cap a la Sostenibilitat de 1994

 • De la Carta a l’Acció de Lisboa de 1996

 • 5è Programa de Medi Ambient de la Unió Europea

 • Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles de la Diputació de Barcelona

 • Estatuts del Fòrum del Medi Ambient de l’Ajuntament de Badalona

4a.-Cal assumir la Declaració de Consens de la Conferència de les Parts de la Convenció de Canvi Climàtic de L’ONU de París (COP-21) del 2015

5a.-Cal incorporar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE)

Aprovat per acord de Govern de la Generalitat de 31 de gener de 2017, diu el següent:

(...). “És un marc de desenvolupament de la política energètica catalana per fer front als reptes de l’emergència climàtica, amb el tancament i abandonament dels combustibles fòssils i nuclears i assolir un sistema energètic 100% renovable de proximitat neutre enemissions de GEH EN 2020.” (...). “La planificació territorial i els requeriments ambientals han de ser coherents amb l’aprofitament energètic dels recursos renovables.”

  Els objectius del PNTE en matèria de reducció d’emissió de GEH son:

  • Reducció d’un 40% el 2030

  • Reducció d’un 65% el 2040

  • Reducció d’un 100% el 2050

6a.- Cal incorporar la Directiva Marc Europea de Residus Urbans 2018/851/CE

Tot i que encara no s’ha transposat a la normativa espanyola ni catalana és d’obligat compliment. Representa un canvi en la prioritat de la gestió pública dels residus a tota la UE, en la que la incineració, la metanització i la crema de biomassa deixen de ser considerats com a valorització dels residus, pel que la prevenció, la recuperació i el reciclatge dels materials passa a ser la jerarquia d’actuació. Per aquest motiu s’ha de planificar el tancament de les incineradores i els abocadors.

En base a aquesta mateixa directiva, la Unió Europea obliga als seus membres a assolir una taxa de reciclatge del:

 • 50% pel 2020

 • 55% pel 2025

 • 60% pel 2030

Sota l’amenaça de sancions en cas d’incompliment. Malauradament a Badalona estem molt lluny d’aquestes ràtios de reciclatge ja que segons dades del 2018, Badalona, amb un reciclatge del 26,80%, ocupa el quart pitjor resultat de Catalunya, només per davant de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet (21,50%) i L’Hospitalet (24,40%), tots quatre molt lluny dels objectius fixats per la UE.

2. Incompliments de la normativa de protecció del patrimoni natural, paisatgístic, històric i arqueològic i de lluita contra el canvi climàtic


    7a.-Cal fer l’estudi i aixecament topogràfic del traçat subterrani de 6 mines d’aigua afectades per la       urbanització i el vial, per tal de respectar la servitud de pas i prendre les mesures correctores             necessàries per a la seva preservació:

 • La mina del Moli de la Torre Vella de Badalona (segle XVIII)

 • La mina dels horts de can Ferrater (segle XVIII)

 • La mina tributaria de l’aqüeducte i la bassa de can Ferrater

 • La dues mines de can Campmany

 • La mina del torrent de la Carbassa


Croquis dels traçats de les mines afectades facilitat pel Grup d’Espeleologia de Badalona
Detall del traçat de la mina del Molí de la Torre al seu pas per la zona afectada per la urbanització projectada a Canyet facilitat per Josep Estruch


8a.-Cal recavar l’informe prescriptiu i l’autorització del Departament de Cultura, segons el Decret 78/2002 del Govern, que regula la protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic d’aquells indrets susceptibles de protecció com es la proximitat al jaciment arqueològic del poblat iber del turó d’en Boscà (s. IV-I aC.), prèviament a la concessió de llicència d’obres.

9a.-Per ser innecessari i totalment injustificat, cal eliminar el vial des de del carrer de can Campmany fins a la carretera de can Ruti. En l’escenari d’emergència climàtica en el que ens trobem, en el que segons l’IPCC* i l’IPBES**, la conca mediterrània serà una de les regions que més patirà els efectes devastadors de sequeres persistents, cops de calor i pluges torrencials la tala d’arbres i de la màquia mediterrània contravé totes les recomanacions d’aquests dos panells d’experts governamentals de l’ONU. Segons els quals la millor estratègia de mitigació, d’adaptació i resiliència de les nostres ciutats al canvi climàtic es la renaturalització de les nostres ciutats protegint i augmentant al màxim la massa forestal com a refugis climàtics. Les conclusions de l’informe de l’IPBES son alarmants:

 La destrucció dels ecosistemes es tant greu com el canvi climàtic i van estretament relacionats. Reclama canvis transformadors del models de producció i consum per poder salvar la vida natural i  també la humana, que depèn enormement dels ecosistemes que estem destruint, amb els canvis dràstics dels usos del sòl, la sobreexplotació dels recursos naturals, l’emissió de GEH i els alt nivells de consum.

Tanmateix, contravenint totes aquestes recomanacions, aquí es projecta una infraestructura viària obsoleta pròpia d’un model de mobilitat insostenible de promoció del vehicle privat a motor, que es la primera font d’emissió de GEH a l’entorn metropolità i directament responsables del canvi climàtic, que impacta molt severament o destrueix:

 • Una Zona d’Interès Paisatgístic pendent d’excavació arqueològica junt al camí d’accés del poblat iber

 • Una roureda declarada Zona d’Interès Natural, Històric i Antropològic en el torrent de la Carbassa

 • El camí tradicional entre antigues feixes de l’obaga del turó d’en Boscà, un pas natural per anar des de la vall de Canyet a la de Pomar de Dalt, passant pel coll de Miravitges

 • El traçat d’algunes mines d’aigua


        IPCC*: Panell Intergovernamental d’Expert en Canvi Climàtic de l’ONU

       IPBES**: Panell Internacional d’Especialistes en Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics de                         l’ONU


        10a.-Cal recavar l’informe prescriptiu del Parc de la Serralada de Marina

3.-Planificació de la mobilitat a les pistes d’Atletisme de Can Ferrater

    11a.-Cal fer la reserva de l’espai viari necessari per poder executar correctament el futur Pla d’Ampliació i Homologació de les pistes d’atletisme de can Ferrater

4.-Plec de condicions il·legible

    12a.- Cal reeditar i publicar correctament el Plec de Condicions, ja que des de la pàgina 27 a la 32 d’aquest Plec apareixen tots els paràmetres erronis amb la notació: ¡Error! Marcador no definido!

Per tot això

Sol·licitem


1r. Siguin tingudes en compte les nostres al·legacions.

2n. La suspensió de l’Aprovació Inicial d’aquest Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del sector de Canyet pel seu flagrant incompliment de la normativa jurídica de protecció del patrimoni natural, ecològic, històric, arqueològic i cultural de Canyet.

3r. Es redacti un nou projecte que tingui en compte totes les mesures correctores pertinents per fer efectiva la protecció i preservació integral de tot l’extraordinari patrimoni comunitari greument amenaçat.


Associació Els Verds de BadalonaBadalona, 17 de desembre de 2022

dilluns, 7 de novembre del 2022

Davant la convocatòria del Fòrum del Medi Ambient

 

>Comunicat<


Davant la convocatòria del Fòrum del Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Badalona (9-11-22)


Benvolguts/es:


Com recordareu arran de la tempesta Glòria de gener del 2020, Els Verds de Badalona vam demanar a Rosa Trenado, Regidora de Medi Ambient la convocatòria urgent del Fòrum del Medi Ambient* més tenint en compte que la darrera reunió d’aquest òrgan municipal de participació ciutadana s’havia fet el 16 de gener del 2019, és a dir feia un any que no es reunia. Donada la gravetat d’aquests dos fets, com són l’emergència del canvi climàtic i l’incompliment flagrant del reglament intern del Fòrum per part de l’Ajuntament, us vam convidar a assistir al següent plenari que l’Ajuntament va convocar pel 13 de febrer del 2020, 13 mesos després de l’anterior plenari.


En aquella ocasió, davant les nostres crítiques d’incompliment de les convocatòries trimestrals del Fòrum, la regidora va dir: Demano disculpes per la demora en començar el Fòrum i per no complir amb els estatuts de fer les convocatòries cada tres mesos. Assumeixo la meva responsabilitat, però la voluntat és fer-ho bé.


Ara, ens ha convocat:


Ens complau convocar-los a la propera sessió del Fòrum de Medi Ambient, que tindrà lloc, en forma presencial, el pròxim dia 9 de novembre de 2022, a les 18 hores,

a la Sala de Premsa de l'Edifici del Viver(Plaça Assemblea Catalunya 9-12 planta baixa 08911-Badalona).


Amb un any i nou mesos de retard, gairebé dos anys! Saltant-se sense miraments set convocatòries ordinàries i amb el següent


ORDRE DEL DIA:


1.Presentació de la Diagnosi del Pla de Mitigació del PAESC (Pacte d'alcaldes/esses per a l'energia i el clima) de Badalona.

Inici del procés de recollida de propostes a incloure al pla d'acció. Treball presentat per la consultora ERF (Estudi Ramon Folch)


2.Presentació del Pla d'Adaptació al Canvi climàtic de Badalona (PLACC). 

   Proposta de pla d'acció, discussió i recollida de propostes a incorporar al pla. Treball presentat per la consultora MCRIT.


3.Precs i preguntes.


Dos temes dels que no teníem cap notícia! Que no dubtem que poden ser molt interessants però que en cap cas es poden fer servir per saltar-se com es salten novament altres normes del Fòrum, com són revisar l’acta de la sessió anterior, revisar els acords presos i donar explicacions dels incompliments, etcètera. Malgrat les paraules de la regidora, aquesta ha incorregut en un incompliment encara pitjor que el d’aleshores. Cada vegada són més irresponsables en no fer les convocatòries trimestrals i obviar/ocultar o segrestar el debat ciutadà imprescindible en aquest òrgan sobre temes d’afectació ambiental tan greus com:


 • Declaració d’emergència climàtica pendent

 • El trasllat del col·lector interceptor de Llevant/Visita al dipòsit pluvial de l’Estrella

 • La pèrdua de platges/ Descontaminació del sòls de La Mora

 • Situació de la Serralada de Marina

 • Recuperació de camps de conreu abandonats

 • Foment de l’agricultura ecològica o de proximitat local

 • Reactivació dels horts municipals totalment deixats i abandonats

 • Aprofitament de l’aigua potable del regueró de Canyet, procedent de les conques del Ter que es llença a la claveguera

 • La temporada de platges i contaminació marina

 • El PDU de les Tres Xemeneies

 • EL Projecte de construcció de dos blocs de pisos a ca L’Arnús

 • La contaminació de lixiviats del Torrent de la Font del camions de la recollida selectiva del carrer Cerdanya

 • La brutícia del barri del Remei/ Plecs de Condicions de Manteniment del Verd Urbà

 • Campanya de plantació d'arbrat feta i explicació de tales que s'estan fent

 • El fracàs històric dels plans metropolitans de la recollida selectiva dels residus sòlids urbans a Badalona

 • La contaminació acústica i atmosfèrica de la C-31. Proposta de la Plataforma Transformació de la C-31 de creació d’una Comissió Municipal oberta de la C-31

 • Carrils BiciVia Nord BDN-SADB i BDN-SCDG

 • Zona de Baixes Emissions

 • Reforma del Reglament Intern del Fòrum pendent des de fa varis mandats

 • Etcètera, etcètera


És especialment greu que després de tants incompliments, de tanta desídia i de tanta irresponsabilitat política, ara ens presentin dos temes (sense cap prejudici del seu interès) completament aliens al procès participatiu del Fòrum, segurament més propers a la propaganda política, per instrumentalitzar el Fòrum amb finalitats partidistes i electoralistes.


Temes informatius con aquests, precuinats en absència del procès participatiu, monogràfics o no s’han de tractar en convocatòries addicionals extraordinàries, no suplantant les convocatòries ordinàries d’aquest òrgan participatiu. Considerem que aquest irresponsable comportament, a més d’una manca de respecte envers als membres del Fòrum, és molt contraproduent, ja que dificulta greument el necessari i imprescindible consens social i polític entre la ciutadania i l’Ajuntament en l’adopció de projectes i de programes compartits per fer front a les múltiples emergències socials, polítiques, econòmiques i ecològiques que ja estem patint.


Per tot això, per si no heu rebut la convocatòria, us tornem a convidar i us animem a assistir al Fòrum del Medi Ambient del proper dimecres dia 9 de novembre a la sala de premsa del Viver a les 18 h.


Salut i ecologia!


Associació Els Verds de Badalona

(*):http://ecobloc.blogspot.com/2020/02/emergencia-climatica-i-incompliment-del.html?m=1


Badalona, 7 de novembre de 2022